Бактерії присутні скрізь: у воді, повітрі, грунті, в гірській місцевості і навіть гарячих гейзерах. В якості свого місця проживання можуть вибрати рослини, тварин і навіть людини. Бактерії мають дуже маленький розмір і різні форми, завдяки чому можуть проникати навіть в самі важкодоступні місця, є стійкими до впливу температур та інших несприятливих умов існування. За способом живлення бувають автотрофними і гетеротрофними. Останні, в свою чергу, поділяються на сапоротрофов (сапрофіти) і симбіонтів. Розглянемо докладніше бактерій сапрофітів.

Основні властивості сапрофітів

Сапротрофи є гетеротрофними організмами, які в якості поживних речовин використовують продукти життєдіяльності, розкладання, гниття інших живих організмів. Процес поглинання їжі відбувається за рахунок виділення на споживаний продукт спеціального ферменту, який його розщеплює.

Сапрофіти включають в себе більшу частину представників царства Бактерії. Як правило, в своєму складі не мають хлорофілу. Мають велику схожість з паразитами, вважається, що останні мають своє походження від сапоротрофов. Сапрофіти — це не патогенні мікроорганізми, проте іноді серед них зустрічаються і патогени (наприклад, синьогнійна паличка, кишкова паличка та ін). У людському організмі ці бактерії заселяють кишечник, ротову порожнину, піхву та ін.

Специфіка живлення бактерій сапротрофов

Харчування — це процес накопичення енергії і поживних речовин. Для нормального існування бактерій необхідний ряд поживних речовин, таких як:

 • азот (у вигляді амінокислот);
 • білки;
 • вуглеводи;
 • вітаміни;
 • нуклеотиди;
 • пептиди.

В лабораторних умовах для розмноження сапрофітів в якості поживних середовищ використовують автолизат з дріжджів, сироватку з молока, м’ясні гідролізати, деякі рослинні екстракти.

Показовим процесом наявності в продуктах сапрофітів є утворення гнилі. Небезпеку становлять продукти життєдіяльності цих мікроорганізмів, так як є досить токсичними. Сапрофіти є свого роду санітарами в навколишньому середовищі.

Основні представники сапрофітів:

 1. Синьогнійна паличка (Pseudomonas);
 2. Кишкові палички (Proteus, Escherichia);
 3. Morganella;
 4. Klebsiella;
 5. Bacillus;
 6. Клостридії (Clostridium);
 7. деякі види грибів (Реnicilum та ін)

Фізіологічні процеси бактерій сапротрофов

Серед цих мікроорганізмів можна виділити:

 • анаеробів (кишкова паличка, вона може жити в кислородосодержащей середовищі, але всі процеси життєдіяльності відбуваються без участі кисню);
 • аеробів (гнильні бактерії, які використовують кисень в процесах своєї життєдіяльності);
 • спороутворюючі бактерії (рід Клостридії);
 • неспороутворюючих мікроорганізмів (кишкова паличка Escherichia coli і синьогнійна паличка Pseudomonas aeruginosa).

Практично все розмаїття сапрофітів в результаті своєї життєдіяльності виробляє різні трупні отрути, сірководень, циклічні ароматичні сполуки (наприклад, індол). Найбільш небезпечними для людини є сірководень, тиол і диметилсульфоксид, які можуть призвести до сильних отруєнь і навіть смерті.

Схожість сапрофітів з бактеріями паразитами

Оскільки за своєю природою ці види досить складно відрізнити, то виникла наступна класифікація:

Факультативні сапрофіти

Їх можна назвати полупаразитами або умовними сапротрофами. Сюди відносяться мікроорганізми, які можуть існувати без живильного середовища з живими клітинами. В деяких випадках вони схожі на сапрофіти, але багато в чому є паразитами. Дуже погано ростуть на поживних середовищах, займають дуже важливе місце в природі.

Факультативні паразити

Їх можна назвати умовними паразитами або наполовину сапрофіти. Сюди відносяться мікроорганізми, які ведуть свій спосіб життя подібно сапротрофам. Однак при різних умовах середовища можуть оселитися на живому організмі і вести свій спосіб життя подібно паразитам.

Роль сапротрофов в житті людини

Цей вид бактерій відіграє дуже вагому роль у кругообігу природи. У той же час предметом для їх живлення служать речі, які в тій чи іншій мірі важливі для людини.

Сапротрофи грають дуже велику роль у переробці органічних залишків. Так як будь-який організм в кінці свого життєвого шляху гине, живильне середовище для мікроорганізмів буде існувати безперервно. Сапрофіти виробляють у вигляді продуктів своєї життєдіяльності безліч складових речовин, необхідних для живлення інших організмів (процеси бродіння, перетворення в природі сірки, азоту, фосфорних сполук і т. д.).

Животные сапрофаги

Какую роль играют животные сапрофаги в экосистеме Земли. Как осуществляется процесс почвообразования при участии живых организмов

 • Автор записи

Автор: Farm Worm
Дата записи

Почва – важнейший компонент биосферы планеты Земля, определяющий все жизненно значимые процессы, главный из которых – производство и аккумулирование органических веществ. Животные сапрофаги — незаменимое звено цепи, преобразующей органическую материю в питательные компоненты плодородного слоя

Роль сапрофагов в природе

Термин «сапрофаг» состоит из двух греческих слов:

 • sapros – гнилой;
 • phagos – пожиратель.

Это организмы, питающиеся мертвой органической материей. В группу входят самые разнообразные представители фауны:

 • некоторые из млекопитающих, например, гиены;
 • птицы (грифы);
 • насекомые (муравьи, жуки);
 • микроорганизмы (бактерии, грибы) и так далее.

Функция сапрофагов в природе неоценима:

 • очищение экосистемы (переработка растительного опада, гниющей древесины, останков и фекалий других животных и тому подобное);
 • нейтрализация токсичных веществ;
 • контроль над численностью патогенной флоры и болезней и тому подобное.

Почвенные сапрофаги – главные создатели плодородного слоя земли, так как участвуют в гумусобразовании и минерализации, перемешивают и взрыхляют грунт, перерабатывают разлагающиеся отходы, активно влияют на биохимические и физические показатели почв.

Почвенные сапрофаги

Животные, обитающие в верхнем слое почвы, различаются по видам, типу питания и образу жизни, но большинство являются сапрофагами. При этом квадратный метр почвы содержит десятки тысяч видов организмов, тогда как численность наземных животных в разы ниже.

Плодородный слой – самая густонаселенная экосистема планеты

Животные сапрофаги участвуют почти во всех почвенных процессах и осуществляют большинство биологических реакций в почвообразовании (распад, трансформация, минерализация веществ). Главная функция сапрофагов – производство питательных веществ из гниющей органики для последующего поглощения растениями.

Отходами в грунте (и на поверхности) питаются дождевые черви, жуки и их личинки, нематоды; клещи, личинки мух, мокрицы, простейшие организмы и так далее. На гектаре почвы обитает 400-5000 кг почвообразующей биомассы, из них самые многочисленные:

 • микроорганизмы – 84%;
 • дождевые черви – 8%;
 • членистоногие – 6%;
 • позвоночные животные (кроты, мыши, ящерицы и так далее) – 2%.

До 90% почвенных бактерий в природе малоактивны, так как не способны передвигаться в поисках корма, и только в подходящих условиях начинают стремительно размножаться и питаться. Поэтому главные утилизаторы органического мусора — дождевые черви.

Санитары почвы – земляные черви

Дождевые черви обитают в верхнем слое почвы, и при их участии происходит львиная доля разложения и гумификации растительных остатков. Численность в природе достигает 30-300 особей на квадратный метр. Червь непрерывно пропускает сквозь кишечник субстрат, состоящий из гниющих останков, микроорганизмов и неорганических частиц, а после переваривания выделяет экскременты (копролиты), обогащенные полезными бактериями, минералами и питательными веществами.

Ходы червей улучшают аэрацию и дренаж почвы, что важно не только для растений, но и для того, чтобы обеспечить необходимой влагой и кислородом разлагающийся субстрат. Эти крошечные санитары земли за год перерабатывают тонны растительного мусора.

Человек научился разводить червей в искусственных условиях с целью утилизации растительного мусора и получения натурального удобрения для земледелия – биогумуса. Было выведено несколько гибридных пород, которые превосходят диких сородичей по многим показателям (производительность, частота размножения, всеядность, продолжительность жизни).

Лучшая селекционная вермикультура для российского климата – неприхотливый и живучий червь Старатель. Наша компания занимаемся разведением и реализацией чистой линии этих червей. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто желает приобрести маточное поголовье Старателя для создания собственной вермифермы. Подробная информация о нашей продукции (и о вермикультивировании в целом) имеется на этом сайте.

Заключение

Хозяйственная деятельность людей стала причиной нарушения естественных процессов в экосистеме. Почвы разрушаются и загрязняются, плодородие снижается. Животные сапрофаги, в том числе культивируемые человеком, очищая землю от гниющих отходов, одновременно повышают качество плодородного слоя (а значит, и продуктивность растений).

Гетеротрофы

 1. Питание
 2. Мутуализм
 3. Размытые границы
 4. Определения гетеротрофов в научной литературе

По способу получения органических веществ для питания живые организмы делятся на две большие группы – автотрофы и гетеротрофы.

Гетеротрофы (др.-греч. ἕτερος – «иной», «различный» и τροφή – «пища») – живые организмы, существующие за счет потребления готовых органических веществ, создаваемых автотрофами. К гетеротрофам относятся все животные и человек, грибы, а также растения и микроорганизмы, не обладающие способностью к фотосинтезу или хемосинтезу.

В сообществах гетеротрофы – это консументы различных порядков и редуценты.

Питание

Гетеротрофы получают пишу самыми разнообразными способами. В зависимости от того, откуда гетеротрофные организмы получают питательные вещества, их делят на группы:

сапрофиты, паразиты, голозои.

Сапрофиты (сапротрофы) питаются мертвыми органическими остатками (бактерии гниения, брожения, молочнокислые бактерии, многие грибы).

Для обозначения таких организмов иногда используют другие термины, означающие, однако, то же самое – сапрофиты (сапрофитное питание) и сапробионты (сапробионтное питание). Многие грибы и бактерии являются сапротрофами, например грибы Mucor, Rhizppus и дрожжи. Для переваривания сапротрофы выделяют в пищу ферменты, а затем поглощают и усваивают продукты этого внеклеточного переваривания.

Сапротрофы уничтожают органические остатки путем их разложения. Многие из образующихся простых веществ не используются самими сапротрофами, поэтому они поступают в пищу растениям. Следовательно, активность сапрофитов обеспечивает весьма важные связи между круговоротами биогенных элементов, делая возможным возврат этих элементов живым организмам.

Паразиты существуют только на живых организмах, нанося им вред (болезнетворные бактерии, грибы-паразиты растений, животных и человека; паразитические животные и растения).

Паразитизм представляет собой тесное взаимодействие между двумя живыми организмами различных видов, которое выгодно одному из них (паразиту), но при этом наносит вред другому (хозяину). От хозяина паразит получает не только пищу, но и убежище. Удачливый паразит способен жить с хозяином, не нанося ему большого вреда. Иногда бывает трудно установить степень приносимых пользы или вреда. Паразиты, живущие на наружной поверхности хозяина, называются эктопаразитами (например, клеши, блохи, пиявки). Они не всегда ведут исключительно паразитический образ жизни. Паразиты, обитающие внутри хозяина, получили название эндопаразитов, например Plasmodium (простейшее, вызывающее малярию), свиной цепень Taenia и печеночная двуустка Fascioia.

Если организм постоянно ведет паразитический образ жизни, то его называют облигатным паразитом, например Phytophthora, вызывающая раннюю гниль картофеля.

К факультативным паразитам относятся грибы, которые, помимо паразитического способа питания, используют и сапротрофный. Примерами таких организмов могут служить гриб Candida, вызывающий молочницу у человека, и Pythium, вызывающий выпревание рассады. В некоторых случаях факультативные паразиты (например, Pythium) убивают слоих хозяев, а затем живут сапротрофно на мертвых остатках.

Третья группа гетеротрофов — голозои. Голозойное питание включает три этапа: поедание, переваривание и всасывание переваренных веществ. Оно чаще наблюдается у многоклеточных животных, имеющих пищеварительную систему.

Голозойно питающихся животных можно подразделить на плотоядных, растительноядных и всеядных.
Однако пути превращения пиши в удобную для усвоения форму у многих организмов сходны и состоят из следующих процессов:

 1. Заглатывание, которое обеспечивает захват пищи.
 2. Переваривание – это расщепление крупных органических молекул на более мелкие и легче растворимые в воде. Переваривание можно разделить на два этапа. Механическое переваривание, или механическое разрушение пищи, например зубами. Химическое переваривание – это переваривание при помощи ферментов. Реакции, осуществляющие химическое переваривание, называются гидролитическими. Переваривание может быть как внеклеточным (происходит вне клетки), так и внутриклеточным (происходит внутри клетки).
 3. Всасывание представляет собой перенос растворимых молекул, полученных в результате расшепления питательных веществ, через мембрану в соответствующие ткани. Эти вещества могут попадать либо непосредственно в клетки, либо сначала в кровяное русло, а уже затем переноситься в разные органы.
 4. Усвоение (ассимиляция) – это использование поглощенных молекул для обеспечения энергией или веществами всех тканей и органов.
 5. Выделение (экскреция) – эвакуация из организма непереваренных остатков пищи и выведение конечных продуктов обмена.

Мутуализм

Мутуализм представляет собой тесные отношения между двумя живыми организмами различных видов, взаимовыгодные для обоих «партнерои». Например, актиния Calliactis прикрепляется к раковине, в которой живет рак-отшельник. Актиния питается остатками пищи рака-отшельника и «путешествует» вместе с ним. В то же время актиния маскирует жилище рака и обеспечивает его защиту при помощи стрекательных клеток, расположенных в щупальцах. По-видимому, актиния не может существовать, не прикрепившись к раковине рака-отшельника, но и тот, если актиния вдруг покинет его, начинает искать другую, которую и перенесет на свою раковину.

Травоядные жвачные животные содержат в пищеварительном тракте великое множество бактерий и ресничных инфузорий, переваривающих целлюлозу. Эти микроскопические организмы способны выживать только в анаэробных условиях пищеварительного тракта жвачных животных. Здесь бактерии и инфузории питаются целлюлозой, в большом количестве содержащейся в пище хозяина, превращая ее в более простые соединения, которые жвачные уже способны переварить дальше и усвоить. В качестве важного примера мутуализма можно привести образование корневых клубеньков бактерией Rhizobium. Другими примерами служат микориза и эндосимбиоз.

Размытые границы

Интересно, что четкой границы между различными категориями организмов нет, ведь все живое постоянно приспосабливается к условиям существования, вырабатывая новые, порой совершенно невероятные механизмы выживания. Существует большая группа миксотрофов, занимающих промежуточное положение между гетеротрофами и автотрофами.

К ним относятся, в частности, насекомоядные растения, например – венерина мухоловка. Это растение образует органику с помощью фотосинтеза, но часть питательных веществ получает из тел насекомых, которых успешно заманивает в особые ловушки.

Растения-гетеротрофы, являющиеся паразитами, научились извлекать пищу из других растений, поэтому полностью или частично утратили способность к фотосинтезу.

История с гетеротрофами и автотрофами лишний раз показывает, насколько сложно и интересно устроена жизнь на нашей планете и как бережно человек должен относиться к ней.

Тест с ответами: “Бактерии”

1.Бактерии – это древние организмы, потому что они:
а) появились на Земле 3,5 млрд. лет назад +
б) имеют форму палочки
в) одноклеточные

2. Каким образом размножаются бактериальные клетки:
а) участками цитоплазмы
б) делением клетки +
в) жгутиками

3. Клетки бактерий делятся через каждые:
а) 30 мин
б) 60 мин
в) 20 мин +

4. Что отделяет бактериальную клетку от окружающей среды:
а) наружная мембрана +
б) цитоплазма
в) ядерная оболочка

5. В неблагоприятных условиях бактерии превращаются в:
а) половые клетки
б) кокки
в) споры +

6. Одноклеточные организмы объединены в это царство:
а) растений
б) бактерий +
в) грибов

7. Для чего служат споры бактерий:
а) размножения
б) дыхания
в) перенесения неблагоприятных условий +

8. Слово «бактерия» происходит от этого греческого слова:
а) «палочка» +
б) «маленькая»
в) «хвостатая»

9. Нуклеиновая кислота у бактерий расположена:
а) в споре
б) в ядре
в) в цитоплазме +

10. С помощью чего люди получают йогурт, кефир, творог:
а) дрожжей
б) кисломолочных бактерий +
в) гнилостных бактерий

11. Царство бактерий объединяет в себя организмы, тело которых состоит:
а) из одной безъядерной клетки, не имеющей органоидов +
б) из одной или множества ядерных клеток, но без оболочки из клетчатки и хлоропластов
в) из одной клетки с оформленным ядром и многими органоидами

12. К царству бактерий относят:
а) инфузорию-туфельку
б) кишечную палочку +
в) малярийного паразита

13. Что имеют бактерии в отличие от растений:
а) расположенную в цитоплазме молекулу ДНК +
б) специализированные половые клетки
в) две и более хромосом

14. Бактерии относят к прокариотам, потому что они:
а) имеют одну хромосому, расположенную в ядре
б) размножаются делением надвое
в) имеют одну кольцевую ДНК +

15. Бактерии переносят неблагоприятные условия в состоянии:
а) споры +
б) зиготы
в) цисты

16. Бактерии сапротрофы питаются:
а) неорганическими веществами, содержащимися в почве
б) органическими веществами мертвых растений и животных +
в) неорганическими веществами, поглощаемыми из воздуха

17. К какой группе организмов относят туберкулезную палочку по способу питания:
а) сапротрофам
б) автотрофам
в) паразитам +

18. Эта группа бактерий улучшает азотное питание растений:
а) уксуснокислые
б) клубеньковые +
в) сапротрофные

19. Заболевание туберкулезом легких у человека вызывает:
а) плесневый гриб
б) бактерия-сапротроф
в) бактерия-паразит +

20. Бактерии, которые нуждаются в кислороде:
а) спириллы
б) аэробы +
в) стрептококки

21. Округлые бактерии называются:
а) кокками +
б) бациллами
в) стрептококками

22. Спиралевидные бактерии:
а) анаэробы
б) спириллы +
в) аэробы

23. Ядерное вещество бактерии содержит:
а) АТФ
б) РНК
в) ДНК +

24. Патогенные бактерии:
а) бактерии-сапрофиты
б) бактерии-паразиты +
в) бактерии-симбиоты

25. Что содержат цианобактерии в отличии от других бактерий:
а) лейкопласты
б) хлоропласты
в) хлорофилл +

26. Процесс брожения у бактерий:
а) обмен веществ
б) получение энергии +
в) получение кислорода

27. Для чего служит бактериальная капсула:
а) выполняет защитную функцию, защищает клетку от высыхания и поедания другими организмами +
б) содержит наследственную информацию клетки
в) для передвижения клетки

28. Наследственная информация бактерии находится в:
а) рибосомах
б) жгутиках
в) центральной части цитоплазмы +

29. Бактериальная клетка в отличие от растительной клетки:
а) не содержит ядра +
б) не имеет рибосомы
в) не имеет цитоплазму

30. Прямые палочковидные бактерии называются:
а) спириллами
б) бациллами +
в) вибрионами

Автотрофные бактерии: классификация, размножение, спорообразование и распространение бактерий

Автотрофные бактерии — это бактерии, которые могут синтезировать органические вещества из неорганических в результате фотосинтеза (фототрофные) и хемосинтеза (хемотрофные).

Общая характеристика

К фототрофным относятся пурпурные и зеленые серобактерии, которые синтезируют составные части своего тела из минеральных веществ и углекислого газа, а энергию используют за счет света.

Хемотрофные, или хемосинтетики, питаются за счет хемосинтеза, так как органические вещества синтезируются из неорганических за счет энергии, полученной при химических реакциях. К ним относятся нитрифицирующие, железо- и серобактерии. Явление хемосинтеза у бактерий открыл в 1887 г. С. Н. Виноградский.

Нитрифицирующие бактерии превращают аммонийные соли и аммиак в нитраты, усваиваемые растениями. Эти бактерии распространены в водоемах и почвах. Деятельность железобактерий состоит в том, что они окисляют закисные соединения железа в окисные. Они обитают в соленых и пресных водоемах, участвуя в круговороте железа в природе.

Серобактерии также обитают в соленых и пресных водоемах. Они окисляют сероводород и другие соединения серы.

Классификация бактерий

По способу дыхания бактерии делятся на аэробов и анаэробов. Аэробы используют для дыхания свободный атмосферный кислород. Анаэробы растут и размножаются в среде без кислорода. Они получают энергию в процессе анаэробного расщепления органических веществ, накапливая различные промежуточные продукты — спирт, молочную кислоту, глицерин и другие вещества.

Размножение

Обычно бактерии размножаются бесполым путем — деление материнской клетки на две дочерние. Деление проходит очень быстро. В благопри ятных условиях некоторые бактерии делятся каждые 20-30 мин. Иногда две бактерии сливаются друг с другом. При этом слиянии между ними образуется цитоплазматический мостик, по которому вещества одной клетки переходят в другую. Такой процесс напоминает половое размножение.

Защита от неблагоприятных факторов

В неблагоприятных условиях (высыхание субстрата, холод) многие бактерии способны сжиматься, терять воду и переходить в покоящееся состояние до появления благоприятных условий. Некоторые виды бактерий в неблагоприятных условиях формируют споры. Споры обладают большой устойчивостью к различным неблагоприятным условиям. Эти формы бактерии выдерживают длительное кипячение, высушивание, замораживание, действие различных химических веществ.

Распространение бактерий

Как аэробные, так и анаэробные бактерии чрезвычайно широко распространены в природе. Они встречаются в почве, воде, живых и мертвых организмах. Число бактерий в окружающей среде меняется под влиянием различных причин (инсоляции, обработки почвы и т. п.).

Обитание в почве

Количество бактерий в 1г почвы может достигать сотен миллионов и даже нескольких миллиардов и зависит от типа почв. Наименьшее их количество находится в подзолистой целинной почве. Наибольшее — в окультуренной черноземной. Бактерии могут проникать в грунт на глубину до 5 метров. Микрофлора является одним из факторов, способствующих образованию почв.

Проживание в воде

В воде различных водоемов количество бактерий бывает немного меньше, чем в почве. Так, в 1мл воды может находиться от 5 до 100 тыс. бактериальных клеток. Меньше всего бактерий встречается в воде артезианских скважин и родников, много — в открытых водоемах и реках. Больше всего бактерий обнаруживается вблизи берегов в поверхностных слоях.

Особенно сильно загрязнена вода открытых водоемов в тех местах, куда сбрасываются сточные воды. В загрязненной воде часто встречаются болезнетворные бактерии (возбудители дизентерии, брюшного тифа, паратифов, холеры, бруцеллеза и др.).

Обнаружение бактерий в воздухе

В воздухе бактерий встречается еще меньше, чем в воде. Загрязнение воздуха бактериями зависит от многих причин (от времени года, географической зоны, характера растительности, запыленности и др.). Больше всего бактерий обнаруживается в закрытых помещениях, где их может скапливаться до 300 тыс. в 1мм 3 . В сельской местности воздух чище, чем в городской. Практически отсутствуют бактерии в сосновых и кедровых лесах, так как выделяемые хвойными деревьями фитонциды убивают или подавляют рост и размножение всех видов бактерий.

Проживание на теле человека и животных

На теле здоровых людей и животных, а также в различных органах всегда встречаются многие виды бактерий. Подсчитано, что на коже человека может быть огромное количество бактерий (от 85-10 9 до 1212-10 е экземпляров). Особенно много бывает бактерий, в том числе и болезнетворных, на коже человека, если он не соблюдает необходимых правил гигиены.

Открытые части тела человека загрязняются различными видами сапрофитных и патогенных (болезнетворных) бактерий значительно чаще, чем закрытые. Много бактерий обнаруживается на руках, поселяется в ротовой полости и в кишках человека. Из организма одного взрослого человека ежедневно с испражнениями выделяется около 18 млрд. бактерий.

Практически свободны от бактерий те органы здоровых людей и животных, которые не имеют связи с внешней средой (мышцы, головной и спинной мозг, кровь и др.).

Типы питания живых организмов

Все живые организмы, обитающие на Земле, представляют собой открытые системы, зависящие от поступления веществ и энергии извне. Процесс потребления веществ и энергии называют питанием. Химические вещества необходимы для построения тела, энергия — для осуществления процессов жизнедеятельности.

Существует два типа питания живых организмов: автотрофное и гетеротрофное.

Типы питания живых организмов крупных систематических групп

Надцарства Царства Подцарства Автотрофы Гетеротрофы
Фототрофы Хемотрофы Биотрофы Сапротрофы
Прокариоты Дробянки Бактерии + + + +
Архебактерии + + + +
Цианобактерии + +
Эукариоты Растения Багрянки +
Настоящие водоросли +
Высшие растения + Очень редко ?
Грибы Низшие Редко +
Высшие Редко +
Животные Простейшие + Очень редко
Многоклеточные + +

Живые организмы в зависимости от типа питания делят на автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофы (автотрофные организмы). Это организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (растения, некоторые бактерии). Другими словами, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических — углекислого газа, воды, минеральных солей.

В зависимости от источника энергии автотрофы делят на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов. Фототрофы — организмы, использующие для биосинтеза световую энергию (растения, цианобактерии). Хемотрофы — организмы, использующие для биосинтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений (хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, железобактерии, серобактерии и др.).

Гетеротрофы (гетеротрофные организмы). Это организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения (животные, грибы, большинство бактерий).

По способу получения пищи гетеротрофы делят на фаготрофов и осмотрофов. Фаготрофы (голозои) заглатывают твердые куски пищи (животные). Осмотрофы поглощают органические вещества из растворов непосредственно через клеточные стенки (грибы, большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы подразделяют на биотрофов и сапротрофов. Биотрофы питаются живыми организмами. К ним относятся зоофаги (питаются животными) и фитофаги (питаются растениями), в том числе паразиты. Сапротрофы используют в качестве пищи органические вещества мертвых тел или выделения (экскременты) животных. К ним принадлежат сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения (сапрофиты), сапротрофные животные (сапрофаги). Среди них встречаются детритофаги (питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных), копрофаги (питаются экскрементами) и др.

Миксотрофы. Некоторые живые существа в зависимости от условий обитания способны и к автотрофному, и к гетеротрофному (смешанному типу) питания. Организмы со смешанным типом питания называют миксотрофами. Они могут синтезировать органические вещества из неорганических соединений и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения, представители отдела эвгленовых водорослей и др.).