KARACİĞER YAĞLANMASI (Hepatosteatoz)

Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı, Stj.Dr.Hatice Nur Topuz

Karaciğerin fonksiyonları;

Karaciğer yağlanması (Hepatosteatoz) nedir?

Karaciğer yağlanması (hepatosteatoz) adından da anlaşılabileceği gibi karaciğer hücrelerinde aşırı miktarda yağ birikmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Genel olarak batı toplumundaki görülme sıklığı (prevalans) %10-25 civarındadır. Erkek ve kadınlarda aynı sıklıkta görülür. Tipik olarak 50-60 yaş civarında teşhis edilmekle birlikte son yıllarda obez çocuklar ve adolesanlarda da hepatosteatoz görülme sıklığı artmaktadır.Beyaz ırkla mukayese edildiğinde hispaniklerde daha sık görülür (Bir çalışmada hepatosteatoz sıklığı hispaniklerde %45, beyazlarda %33, siyah ırkta %24 olarak bildirilmiştir). Ailevi geçiş gösteren olgular tanımlanmıştır. Karaciğer yağlanması gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen karaciğer hastalığıdır ve hafif derecede transaminaz (ALT, AST) yükselmelerinin en sık görülen nedenlerinden biridir. ABD de karaciğer transplantasyonu nedenleri arasında viral hepatitten ikinci sırada yer almaktadır.

Normalde karaciğer hücrelerinde (hepatosit) az bir miktarda yağ bulunabilir ve bu bir hasara yol açmaz. Ancak yağlanmanın fazla olması karaciğerde fonksiyonel ve yapısal değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açar. Karaciğer yağlanması karaciğerde inflamasyonla (iltihap – yangı) giden hastalıklarla birlikte olabileceği gibi kendisi de bizzat karaciğerde inflamasyona yol açabilir (steatohepatit). Bunun sonucunda karaciğer hücrelerinde harabiyet ve zamanla karaciğer fibrosisi gelişir. Karaciğerdeki nekroz (hücre harabiyeti ve ölümü) ilerledikçe olay karaciğer sirozuna dönüşür ve ciddi bir durum haline gelebilir. Bu yüzden ileri derecede yağlı karaciğeri olan hastaların dikkatli değerlendirilmeleri ve yakından takip edilmeleri gerekir.

Karaciğer yağlanmasına bağlı hepatit (steatohepatitis) nedir?

Hepatosteatoz lipid (yağ) damlacıklarının karaciğer hücreleri (hepatosit) içinde birikimini ifade eder. Karaciğer yağlanması karaciğerde iltihabi bir değişiklik olmadan olabileceği gibi (benin, iyi huylu hepatosteatoz, nonalkolik yağlı karaciğer, non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) iltihabi değişikliklerle birlikte de olabilir (Nonalkolik steatohepatit, NASH). Hepatit terimi karaciğer hücrelerinin inflamasyonunu (iltihabı) ve bunun sonucunda oluşan hücre hasarını belirten bir terimdir. Steatohepatit ise karaciğerde yağ birikiminin yol açtığı iltihaplanma anlamına gelir (hepatosteatoz = yağlanma, steatohepatit = yağlı iltihaplanma). Benin hepatosteatoz nadir de olsa steatohepatite dönüşebilir (%8-20). Aynı şekilde, alkol kullanımı sonucunda oluşan karaciğer yağlanması ve iltihabı da alkolik hepatit olarak adlandırılır (Bkz. alkol ve karaciğer). Steatohepatit hiç alkol almamış kişilerde de görülebildiği için nonalkolik yağlı hepatit (non-alkolik – steato – hepatit, NASH) olarak adlandırılmaktadır. NASH, karaciğer biyopsisinde yağlanma ve iltihap saptanan ve karaciğer hastalığına yol açabilecek diğer sebeplerin bulunmadığı gösterilmiş olan hastalardaki klinik sendromu tanımlayan bir terimdir. Steatohepatit karaciğerde ciddi bir hasara ve siroza yol açabilir. NASH li hastaların %20-25 sinde yıllar içinde karaciğer sirozu gelişebileceği bilinmektedir. Araştırmalar fazla kilolu olan bireylerde, hızlı kilo verilmesinde, östrojen hormonu kullananlarda ve kan şekeri kontrol altında olmayan diyabetiklerde steatohepatit gelişebileceğini göstermiştir.

Karaciğer yağlanmasını nedenleri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının en sık görülen şekli başka hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan tipidir. Bunlar içinde en bilineni aşırı şişmanlıktır (obezite). Vücut ağırlığı normalin % 10′ undan fazla olan insanların 2/3 sinde karaciğer yağlanması saptanmaktadır. Bunun dışında şeker hastalığı (özellikle tip 2 diabetes mellitus), hipertrigliseridemi (kanda trigliserid seviyelerinin yüksek olması) ve fazla alkol kullanımı da karaciğer yağlanmasına yol açabilecek sık görülen diğer durumlardır. Kan lipidlerinden tek başına kolesterol yüksekliği karaciğer yağlanması için bir risk faktörü değildir. Aşırı A vitamini kullanımı, uzun süre damar yolu ile beslenme, hızlı kilo kaybı ve kortikosteroid vb. ilaçların uzun süre kullanımı karaciğer yağlanması oluşturabilir. Yağlı yiyeceklerle beslenmenin karaciğer yağlanmasına neden olabileceği mantıklı gibi gözükse de bu tür diyetle beslenme aşırı kilo artışına ve kan trigliserid düzeylerinin yükselmesine yol açmadıkça karaciğer yağlanması oluşturmaz.
İnsülin direnci (özellikle hepatik insülin direnci) karaciğer yağlanmasının en önemli nedenidir. Karaciğer yağlanması olan bireylerin hepatositlerinde glikojen sentezi ve depolanmasında insüline normal cevap yetersizdir ve hepatositler aşırı miktarda glukoz ve yağ asidi sentezler. İnsülin direnci varlığında iskelet kaslarında ve yağ dokusunda ortaya çıkan yüksek kan şekerine adaptasyon sorunu da karaciğerde serbest yağ asidi yoğunluğunun artışına katkıda bulunur. İnsülin direncinin altında yatan mekanizma günümüzde halen araştırma konusudur.

Nonalkolik karaciğer yağlanmasının nedenleri

 • Metabolik sendrom: Obezite, diabet, hipertansiyon, hipertrigliseridemi, HDL düşüklüğü.
 • Lipid metabolizması bozuklukları (Abetalipoproteinemi vb.).
 • Cerrahi girişimler: Jejunoileal bypass, aşırı ince bağırsak rezeksiyonu (kısa bağırsak sendromu), gastrik bypass.
 • İlaçlar: Amiodaron, methotrexate, gllukortikoidler, hormonlar (yüksek doz östrojen, tamoxifen).
 • Diğer nedenler: Hepatit C, inflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn), total parenteral beslenme (uzun süre damar yoluyla beslenme), Wilson hastalığı.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nedir ve nasıl tanı koyulur?

Karaciğer yağlanmasında genellikle hasta tarafından farkedilebilen belirtiler yoktur. Halsizlik, çabuk yorulma ve karın sağ üst kısmında ağrı veya dolgunluk hissi gibi belirtiler bulunabilir. Hastanın tıbbi özgeçmişi tanıda yardımcı olabilir. Hastanın özgeçmişinde diabet, hiperlipidemi ve hipertansiyon varlığı karaciğer yağlanması riskini artıracağından anlamlıdır. Aslında rutin beden muayenesi sırasında da karaciğer yağlanmasını farkına varmak çoğunlukla mümkün olmaz. Bazen beden muayenesi sırasında karaciğerin yumuşak bir kıvamda büyümüş olduğu farkedilebilirse de obez bir hastada bunun anlaşılması oldukça güçtür. Genellikle başka bir nedenden dolayı yapılan kan tahlillerinde karaciğer enzimlerinde artış saptanması üzerine yapılan diğer tetkiklerle karaciğer yağlanması olduğu anlaşılır. Ultrasonografik inceleme sırasında karaciğerin büyüdüğü ve ekojenitesinin arttığı anlaşılır (Hiperekojen karaciğer, karaciğerin dalağa göre daha parlak görünmesi, parlak karaciğer). Pratikte karaciğer yağlanması daha çok başka bir hastalığın araştırılması amacıyla yapılan ultrasonografik inceleme sırasında tesadüfen saptanır. Laboratuvar testlerinde serum transaminaz düzeylerinde hafif derecede yükselme görülebilir (AST, ALT, bkz. karaciğer fonksiyon testleri). ALT genellikle AST den daha yüksektir, alkolik steatohepatitte ise AST değeri daha yüksek bulunur ve bu özellik ayırıcı tanıda yardımcıdır (bkz. alkol ve karaciğer). GGT düzeyinde hafif artış görülebilir. Genellikle otoimmun hepatitte artan ANA (antinükleer antikor) düşük titrede pozitif bulunabilir.


Karaciğer biyopsisinde karaciğer hücrelerinde biriken yağ damlacıklarının görünümü

Karaciğer yağlanmasının kesin tanısı karaciğer iğne biyopsisi ile konursa da çok özel koşullar dışında karaciğerde yağlanma saptanan insanlarda iğne biyopsisi yapılmasına genellikle gerek yoktur (lokal anestezi altında ince bir iğne ile küçük bir parça karaciğer dokusu alınarak mikroskop altında incelenmesi). İnvaziv olmayan ve ucuz bir bir yöntem olarak transient elastography (Fibroscan) karaciğerdeki yağ birikimi hakkında yüksek doğrulukla bilgi verir (Controlled Attenuation Parameter, CAP). Bu yöntem sayesinde karaciğer biyopsisi yapılma gereksinimi artık büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Karaciğerden biyopsi alınan olgularda histolojik incelemede nonalkolik yağlı karaciğerin ve nonalkolik steatohepatitin alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkolik hepatitten ayrımı mümkün olmayabilir. Bu nedenle yeterli sorgulama yapılarak alkole bağlı karaciğer hastalığı olasılığının mutlaka uzaklaştırılması gerekir. Pratikte nonalkolik karaciğer yağlanmasının teşhisi (NAFLD) genellikle transaminaz düzeylerinde artış yapabilecek diğer hastalık olasılıklarının uzaklaştırılmasıyla koyulur. Hepatit B ve C testleri, demir skoru, seruloplazmin, AAT düzeyi (Alfa-1 antitripsin), ANA (antinuclear anticor), SMA (smooth muscle anticor), AMA (antimitochondrial anticor), tiroid hormonları ölçümü ve çölyak serolojisi bu amaçla yapılması gereken testlerdir.

Prognoz:

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının uzun dönemdeki prognozu hakkındaki veriler yetersizdir. Eldeki bulgular hastaların %3-5 inde 7-10 yıl içinde karaciğer sirozuna ilerleme olabileceğini göstermektedir. Histolojik bulgularının benzer olmasına rağmen NASH li hastaların prognozu alkolik steatohepatitli hastalara göre daha iyidir. NASH li hastalar nonalkolik yağlı karaciğere göre daha yakından izlenmelidir. Ancak nonalkolik yağlı karaciğeri olan hangi hastanın NASH e veya NASH ile ilişkili siroza ilerleme göstereceğini önceden belirlemeyi sağlayan bir yöntem henüz yoktur.

Tedavi:

Nonalkolik yağlı karaciğer çoğunlukla altta yatan sebepler ortadan kaldırıldığında düzelen ve gerileyen bir hastalıktır. Tedavi genellikle yağlanmaya yol açan sebebe göre yapılır. Aşırı kiloların verilmesi (obezite tedavisi), egzersiz programları, diabet, hiperlipidemi ve hipertansiyon gibi metabolik risk faktörlerinin kontrol altına alınması, alkolün kesilmesi gibi yaşam tarzı değişiklikleri uygulanmalıdır. Karbonhidrat , doymuş yağ içeren gıda ve kalori tüketiminin minimalize edilmesi gerekir.

Obezitenin (aşırı kilolu olmak) yüksek kan trigliserid seviyeleri ve şeker hastalığı ile birlikte bulunması durumu daha ciddi bir hale getirebilir. İnsülin direncini azaltan metformin insülin direnci olduğu düüşünülen olgularda yaygın olarak kullanılmaktadır. Trigliserid düzeyi yüksek olan hastalarda trigliserid düzeyini düşürmeye yönelik ilaçların kullanılması gerekebilir. Serum transaminaz düzeylerini artırdığından statin gurubu lipid düşürücü ilaçların kullanılması önerilmez. Egzersiz ve diyet programları ile zayıflayamayan hastalara zayıflatıcı mide balonu takılması veya bariatrik cerrahi (kilo verdirici cerrahi girişimler) gibi başka yöntemlerle yardımcı olunması gerekir (bkz. zayıflatıcı mide balonu). Günümüzde NASH tedavisinde %100 başarı sağlayan bir tedavi yöntemi yoktur. NASH te karaciğer nakline nadiren ihtiyaç duyulur ancak siroz veya karaciğer kanseri gelişen olgularda nakil gerekebilir.

Паук Черная вдова, где живет, чем опасен и обитает ли он в России и Подмосковье

Паук Latrodectus mactans, более известный как Черная Вдова, один из самых опасных пауков в мире. Принадлежит к семейству пауков — тенетников, или теридииды (лат. Theridiidae). Также к этому семейству относятся пауки этого рода каракурты, которые в большом количестве обитают в южных районах России.

Живет ли черная вдова в России

В России пауки из рода Latrodectus живут в теплых регионах, например в степях Калмыкии, Астраханской области, а также в Причерноморье и Приазовье.

Были случаи укуса в Оренбургской, Курганской и Саратовской области.
Летом этого года (2019) многие новостные заголовки пестрили сообщениями о нападении черных вдов в Подмосковье, и даже были зафиксированы случаи укуса, но без летальных исходов.

Так как пауки умеют путешествовать использую свою паутину в качестве паруса и таким образом перемещаются на дальние расстояние, то это объясняет их появление в Московской области.

Тут надо понимать, что в Подмосковье скорее всего попала одна из разновидностей черной вдовы Latrodectus tredecimguttatus, а не смертельно опасный паук Latrodectus mactans.

Latrodectus tredecimguttatus это европейская черная вдова, или привычное нам название каракурт. Это тоже опасный паук, имеет внешние сходство с видом Latrodectus mactans, но все таки менее токсичный.

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus)

Содержание в яде летальной дозы опасного нейротоксина ЛД 50

 • Latrodectus tredecimguttatus — 0,59 мг/кг;
 • Latrodectus mactans — 0,90 мг/кг.

То есть по токсичности яда, российский паук почти в два раза менее ядовит по сравнению с «настоящей» Черной вдовой.

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus)

Он же регулярно встречается в Крыму, и очень редко его можно даже встретить в Подмосковье.

Ареал обитания «настоящей» смертельно опасной черной вдовы Latrodectus mactans это жаркие районы США.

Род пауков семейства Черных вдов (Latrodectus), насчитывает более 31 вида, и среди них есть пауки очень похожие на настоящую черную вдову, большинство из них менее токсичные по сравнению с видом Latrodectus mactans.

Описание паука Черная вдова (Latrodectus mactans)

Черная вдова проживает на территории Северной Америки, Канаде и в Мексике, где он больше известен под названием Южная Черная Вдова.

Его научное название происходит от греческого и латинского языка Latrodectus, что в переводе с греческого означает «кусать тайно», объяснение этому из за того что укус вдовы поначалу безболезнен и часто остается незамеченным. Слово Mactans происходит от латинского и означает убой или убийство.

Идентификация черной вдовы

Размер и внешний вида пауков мужского и женского пола отличаются друг от друга. Самка крупнее, её размер, за исключением ног, колеблется в диапазоне от 8 до 13 мм, а вес составляет в среднем около 1 грамма.

Черная вдова, Latrodectus mactans, особенность от других видов красное пятнышко на брюшке в форме песочных часов

У взрослой самки более округлое и объемное тело, по сравнению с самцом. Цвет глянцевый черный, с красным пятном на животе в форме песочных часов, которое служит для предупреждения хищников. Иногда может присутствовать полоса, состоящая из нерегулярных красных пятен, появляется на верхней части тела.

Тело самца меньше, за исключением ног, имеет размер от 3 до 6 миллиметров. Тело удлиненное, сбоку брюшка 4 пары белых и красных полос. Молодые самцы, в основном белые, оранжевые и коричневые. Они приобретают темную окраску по мере взросления.

Пауки относятся к членистоногим. Защита тела от мелких хищников обеспечивается, как и у всех пауков панцирем, который постоянно меняется в процессе линьки. Во время линьки паук более уязвимый.

У паука 8 глаз, которые расположены в двух горизонтальных рядах по 4. Пара глаз в центре нижнего ряда считается первичной, а остальные считаются вторичными.

Среда обитания Черной вдовы

Хотя Latrodectus mactans очень опасный паук, он является робким, стеснительным, одиноким и неагрессивным пауком. Он строит свое логово в тихих местах, поэтому найти и обнаружить его сложно. Это ночное животное, днем ​​оно проводит большую часть своего времени в укрытии или в защищенном месте.

Пауки этого вида обитают в разных укромных местах.

Как и все пауки, вдова является плотоядным, питается насекомыми, но может атаковать и съесть другого паука, в том числе и из своего же рода. Он ловит свою жертву с помощью паутины и обездвиживает ее ядом, который он вводит, вместе с пищеварительными ферментами. Легко может поймать и убить даже птицу или мелкое животное.

Хищник, который охотится на черную вдову — это калифорнийские осы в США. Научное название Chalybion californicum .

Укус и яд Черной Вдовы

Как мы писали выше этот паук стеснительный и робкий, поэтому укусить он может только в целях самообороны или испуга. Когда он кусает, он вводит только небольшую дозу яда, который редко может убить здорового человека.

В зоне риска смерти от его укуса находятся дети, пожилые люди или лица с ослабленным иммунитетом.

Во всех случаях важно начинать лечиться сразу после укуса, так как не известно как токсины из яда поведут себя в организме.

Укус паука практически безболезнен и может сразу быть незамеченным, по этой причине сложно понять почему человеку стало плохо.

Яд черной вдовы содержит нейротоксин альфа-латротоксин , а также аденозин , гуанозин и инозин . Эти вещества вызывают мышечное сокращение, головные боли, тошноту, головокружение и сильные боли в животе. Возможна потливость и затрудненное дыхание.

Яд сильный, его смертельная доза ЛД50 составляет 0,90 мг/кг.

Укус Latrodectus mactans

К счастью человека и других животных черные вдовы умеют контролировать количество яда введенного в жертву.
В зависимости от ситуации они могут ввести свой яд, но в большинстве случаев это не так. Производство яда для паука требует больших затрат энергии, и яд ему не обходим что бы питаться, поэтому он его старается лишний раз не расходовать.

Паук использует укус в двух случаях атака и защита. В случае атаки или защиты потомства черная вдова вводит небольшое количество яда пропорционально размеру жертвы.

Во время защиты паук кусается только тогда, когда это не обходимо, он предпочитает ретироваться и сбежать. Как правило, когда черная вдова кусает человека, то укусы не содержат яда, либо его поступает минимальное количество.

Почти все укусы этого паука происходят из-за того что человек на него наступил, либо засунул руку туда где он проживает.

Случается за ночь паук может построить свое укрытие в обуви человека, поэтому одевая обувь с утра легко можно получить укус. Поэтому находясь на юге США и если вы оставили обувь на улице на ночь, проверьте с утра, что в ней никто не поселился.

Как распознать укус Черной вдовы

Этот паук вводит свой яд в жертву с помощью двух передних клыков, поэтому при внимательном осмотре можно обнаружить два крошечных отверстия. Симптомы укуса от черной вдовы: появление острой боли в месте укуса, сильного жжения и онемение пораженного участка.

В зависимости от количества введенного яда, возраста человека, состояния его здоровья и места укуса симптомы могут различаться. Распространенные симптомы это головная боль, беспокойство, слабость, возможна тошнота и рвота, головокружение и потоотделение.

Если вас укусил Latrodectus mactans, первое, что необходимо сделать это обратиться в скорую помощь, либо самому отправиться в больницу. Пока ожидаете помощь, необходимо приложить лед, или что-то холодное на укушенную область, это уменьшит боль и отек. Если есть возможность возьмите с собой паука, который вас укусил, если он мертв, если живой лучше не стоит его ловить.

Противоядие от Черной Вдовы

Для лечения укуса врачи используют капельницы с глюконатом кальция и препараты миорелаксанты, этого достаточно в большинстве случаев.

В серьезных случаях, когда есть риск смерти, и не возможно доставить пострадавшего в больницу, используют специальную сыворотку. Но использование сыворотки достаточно рискованно для пострадавшего, ее практически не используют для детей до 16 лет. Введение сыворотки возможно только врачом и под его контролем, так как может потребоваться срочная реанимация из-за ее аллергического эффекта.

Если вас, укусил ядовитый паук , всегда старайтесь взять его и положить в банку. Врачам проще будет вас вылечить, и лечение будет быстрей.

Размножение Черной вдовы

Размножение черной вдовы, так же как и у всех пауков, поэтому повторяться не будем, коротко это ухаживания и половой контакт с помощью лапок.
После спаривания самка откладывает яйца, период инкубации длиться примерно 20 суток.

Кокон с яйцами черной вдовы, фото ru.wikipedia.org

На этапе спаривания самка может убить самца. Из-за этой особенности происходит ее название, Черная вдова. Правда, также делают многие виды пауков.

Поделиться ссылкой:

Олег Козловский

Копирайтер, иллюстратор и свободный фотограф, занимаюсь туризмом, рыбалкой и охотой, путешествую по миру и России, рыбачу и охочусь.

Обзор насекомых Австралии

0 Поделилось

Австралия – это, несомненно, живописная страна с уникальным природным и растительным миром. Но наряду с красотой флоры и фауны, некоторые представители последней могут быть крайне опасны для человека, а те, что не представляют вреда, могут просто напугать человека с фобией.

Австралийцы привыкли, что насекомые Австралии большие и опасные, но туристы и иммигранты не всегда понимают, в какую страну они отправляются на отдых или постоянное место жительства. Если вы планируете посетить этот материк, то вам однозначно нужно знать, какие насекомые на Зеленом Континенте опасны, а какие нет.

Австралийский таракан

Тараканы в Австралии – привычное дело. Местных жителей эти насекомые не пугают, но туристы и иммигранты долгое время привыкают к тому, что после захода солнца тараканы начинают ползать по тротуарам мегаполисов.

Обычно встречаются особи до 3 см в длину, но некоторые австралийские тараканы бывают и 9 см в длину при весе до 30 грамм.

Такие представители фауны Австралии встречаются в основном на северо-западе штата Квинсленд.

Энтомологи говорят о том, что гигантский австралийский таракан ничего общего с обычным кухонным не имеет и не представляет для человека никакой опасности. Завезли на материк крупного таракана из Германии и США переселенцы.

Австралийский таракан-землекоп сегодня является таким же коренным обитателем континента, как кенгуру или коала. Характерные особенности этого насекомого: живорождение и долгожительство (некоторые гигантские тараканы живут до 8 лет). Таракан-землекоп питается листьями и обитает в норах.

В Австралии к тараканам относятся не так, как в европейских странах. Здесь это насекомое даже удостоилось памятника. Так, на одной из самых оживленных туристических улиц в центре города Аделаида стоит памятник этому насекомому.

Огромный таракан из металла высотой в четыре метра появилась здесь как символ несогласия с организацией на этой территории в конце 1990-х годов свалки. Свалка на этом месте не состоялась, а вот необычный памятник таракану теперь – достопримечательность Аделаиды.

Пауки Redback, Funnel web, White-tail, Huntsman spider

У австралийских пауков по-настоящему зловещая репутация.

Если о тараканах туристы, как правило, ничего не знают, то о том, что пауки в Австралии могут даже убить, осведомлены все.

Конечно, не все австралийские пауки представляют опасность, но стоит знать, какие же могут привести к аллергической реакции или просто напугать.

Итак, в Австралии самое большинство количество ядовитых пауков в мире – около 10 000 разных видов, обитающих в австралийских экосистемах.

Однако этот устрашающий факт не должен пугать, так как по статистике с 1981 года смертельных случаев от укусов пауков зафиксировано не было.

По словам доктора и арахинолога из университета Макуори Аарона Хармера, для человека пауки Австралии по большому счету не опасны, а их укусы не вызывают серьезных проблем и идентичны пчелиным укусам.

Одним из самых устрашающих на вид обитателей Австралии считается паук хантсмен. Этот паук-охотник крупных размеров, покрыт волосяным покровом и очень быстро перемещается. За одну секунду преодолевает метр.

На Зеленом Континенте обитает более 155 видов хантсменов.

Huntsman spider, который достигает в длину с лапками 15 см, обитает под камнями, под отстающей корой деревьев, под листвой и в трещинах.

Активность паука хантсмена приходится на ночное время суток.

Встретить этого представителя австралийской фауны можно практически в любом уголке Австралии. Австралийцы их не боятся, но люди, страдающие арахнофобией, при виде хантсмена теряют дар речи.

Huntsman spider специально на человека не нападает, но, когда самка этого вида охраняет свои яйца, то становится крайне агрессивной. Укус хантсмена не опасен, но достаточно болезненный и вызывает такие побочные эффекты, как головная боль, тошнота, а также учащенное сердцебиение.

Будьте готовы к тому, что хантсмен имеет привычку залазить в автомобили, поэтому, если увидите его у себя в авто, не стоит паниковать. Бывали случаи, когда водители при виде хантсмена в салоне своего авто, теряли способность управления и попадали в автомобильные катастрофы.

Красноспинный паук Redback в Австралии обитают повсюду. Паук может укусить, но на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая с летальным исходом. А все потому, что 50-тые года прошлого века был разработан специальный антидот, который прекращает действие яда.

Опасность представляет самка Redback, которую просто угадать по большому размеру – 1 см. Яд красноспинного паука опасен для человека, так как воздействует на нервную систему.

Обитает красноспинный паук в затененных и сухих местах и часто встречается даже в больших мегаполисах. Обнаружить Redback можно в почтовом ящике, сарае и даже под сидением унитаза.

Часто красноспинного паука путают со Стеатодой крупной, укус которого вызывает похожие симптомы, пусть их яд и не такой сильный.

Антидот против яда паука Redback отлично работает и против укусов Стеатоды крупной.

Также одним из носителей очень сильного яда является Сиднейский воронковый паук Funnel web, который встречается в лесах штата Новый Южный Уэльс.

Этот паук также может обитать бок обок с людьми, заползая в бассейны и блуждая по задним дворам. Главное – это не нападать на паука, так как агрессия вызывает у него инстинкт защиты.

Другой белохвостный паук White-tail может обитать как в лесах Австралии, так и в черте городов юга Квинслэнда и всей южной Австралии. Некоторые биологи утверждают, что их яд способен вызывать некроз тканей, однако это предположение опровергалось недавними исследованиями, которые показали, что яд паука White-tail серьёзной опасности для человека не представляет.

Цикады Австралии

Цикады Австралии – это насекомые, которых невозможно не заметить. Точнее, не услышать!

В Австралии обитает более 200 разновидностей цикад, среди которых Черный Принц, Двойной Барабанщик, Желтый Понедельник и Зеленый Бакалейщик.

Австралийские цикады не опасны для человека, а питаются они соком растений.

Особенность цикад в том, что они способны издавать специфический звук до 120 децибел. Кроме того, шум, который издают цикады сопровождается падением умирающих цикад.

Самка цикады белого цвета, а в длину может достигать 3 см. «Активны» эти насекомые в теплое время года, а на зиму они впадают в спячку под землей.

Австралийская сколопендра

В Австралии обитает и другое не менее устрашающее насекомое – сколопендра. Опасность состоит в том, что есть риск столкнуться именно с ядовитым насекомым этого вида. Сколопендры в Австралии бывают самых разных цветов: красные, желтые, фиолетовые и другие. В длину это насекомое может вырасти до 30 см.

Обитают сколопендры в укрытиях под бревнами, камнями, а также в трещинах скал. Когда в Австралии начинается сезон дождей, то они могут заползти в дом или квартиру.

Опасные насекомые Австралии, а также другие представители австралийской фауны, которые пугают своим внешним видом, но не представляют опасности, обитают на Зеленом Континенте в самых разных местах.

Многие туристы и иммигранты, как только пребывают на материк, впадают в настоящий шок при виде огромных тараканов и пауков. Однако, зная какие из насекомых Австралии представляют опасность, а какие нет, можно обезопасить себя от неприятных последствий.

В заключении предлагаем вам посмотреть фото насекомых Австралии:

Паук Maratus speciosus

Сколопендра

Сиднейский лейкопаутинный паук

Красный огненный муравей Бабочка Данаида-монарх

Неоновая пчела-кукушка

Белохвостный паук White-tail

Паук-охотник

Голубая оса — Diamma bicolor

Причины появления пауков в доме — это хорошо или плохо? Народные приметы и нужно ли бороться с «неприятными соседями»

Пауки часто появляются в квартирах и домах. Многие люди панически боятся «соседей», вздрагивают от появления восьминогих членистоногих. Иногда паучки буквально падают с потолка на голову или спокойно поднимаются на тонкой нити посреди комнаты.

Почему пауки заводятся в доме? Хорошо это или плохо? Как вывести малоприятных жильцов из ванной, комнаты, коридора? Решений и способов много. Какой метод борьбы с пауками выбрать? Решать должен хозяин дома. Важно знать, что говорят о пауках народные приметы.

Причины появления

Паукообразные обитают в природе. Если они в большом количестве перебираются в дом или квартиру, значит, их устраивают условия и достаточное количество еды.

Известно, что излюбленная пища восьминогих членистоногих – это тараканы, комары, мухи. Если дома много насекомых, это часто свидетельствует о недостаточном внимании к уборке труднодоступных мест. Именно эти зоны часто заселяют паразиты и вредители, являющиеся пищей для арахнид.

Как пауки проникают в жилище? Способов несколько:

 • через щели в дверях, полу, окнах;
 • с чердака старого дома;
 • на одежде;
 • из открытых окон, особенно, если около здания есть деревья, кустарники, свалка мусора, ветхие строения.

Опасен ли паук на потолке или в ванной

Большинство владельцев частного сектора и квартир сталкивались с таким явлением, как пауки в доме. Хорошо или плохо это для хозяев? Добрые вести или неприятности ожидают домочадцев? Можно ли убивать пауков в доме?

Ответ в большей степени зависит от того, насколько сильна вера в приметы. Если хозяева суеверны, прислушиваются к мнению «всезнающих» подруг, колдунов и гадалок, отношение к паукам будет более чем трепетное.

Многие гадания и приметы наделяют паучков положительными качествами. Встреча с восьминогими членистоногими сулит удачу, неожиданный доход, общение с человеком, которого давно не видел. Есть и плохие знамения: болезни, неудачи, дальняя дорога, незапланированный переезд, супружеские измены.

Узнайте о действии и правилах использования ультразвукового прибора Пест Реджект для отпугивания грызунов и насекомых.

Как бороться с проволочником на картошке осенью? Эффективные методы борьбы с вредителем описаны на этой странице.

Народные приметы

Наверняка не все знают, когда встреча с паучком сулит удачу, а при каких случаях лучше подумать над запланированными делами или пересмотреть отношение к жизни. К популярным приметам можно относиться по-разному, но полностью игнорировать не стоит: не случайно мудрые люди обращали внимание на тонкости и «мелочи» повседневной жизни.

Распространённые приметы, связанные с пауками:

 • встретить утром – к удачному дню, увидеть днём – к большой любви;
 • паучок завис над столом во время еды – кто-то строит козни, нужно быть настороже;
 • неожиданное падение на голову – большой доход, о котором никто не догадывается;
 • паучок возник на ниточке прямо перед глазами – встретится человек, с которым давно не виделись;
 • восьминогое членистоногое появилось на стене ванной – намёк на необходимость перемен в жизни;
 • паучок, поднимающийся вверх – отличные новости, продвижение по службе и успех в делах;
 • ловчая сеть возникла над кроватью – возможны болезни, супружеская неверность. Не стоит относиться серьёзно к этой примете, лучше навести порядок в спальне, очистить углы, потолок от паутины, выпустить паукообразное на улицу, и настроение сразу улучшится.

Какие бывают пауки в доме

Восьминогие членистоногие, обитающие в жилище – это довольно небольшая группа видов. Чаще всего дома поселяются довольно безобидные, мирные существа из класса паукообразных. Тонкие (длинные или короткие) ножки, небольшое коричневое или жёлтое тельце – так выглядят паучки в квартире.

Страшные (размером до 3–4 см) чёрные особи с деревьев чаще вьют плотную паутину с улицы, на балконах и лоджиях, под крышей. Большие пауки с массивным брюшком и объёмными конечностями иногда заползают в жилище, но долго не задерживаются – им нужна пища покрупнее, мошки и блохи их мало интересуют.

Основные разновидности домашних паучков:

 • паук-сенокосец. Другие названия – долгоножка, оконный паук. Брюшко небольшое – до 1 см, ножки длинные – до 5 см. Ловчие сети беспорядочно раскиданы по дому. Восьминогое членистоногое предпочитает тёмные углы, зону над окном. Долгоножка следит, когда мошки или мухи попадут на паутину, впрыскивает яд, сразу же поглощает добычу;
 • пауки-бродяги проникают в помещения через открытые балконы и окна. Они не плетут ловчие сети: паукообразные хватают зазевавшихся насекомых, впрыскивают дозу яда, затем перебираются на новый участок. Пауки-бродяги напоминают долгоножек: длинное брюшко и конечности примерно, того же, размера;
 • домашний паук намного меньше других разновидностей: длина тела – до 14 мм. Ловчая сеть похожа на трубу. Засаду чаще устраивает самка. Маленькие паучки редко вызывают панику и страх, их несложно вынести за окно.

Нужно ли бороться с членистоногими

Углы, обтянутые паутиной с погибшими насекомыми, запутавшимися в ловчей сети, скопление пыли, паукообразные, снующие по полу, стенам ванной или под потолком создают малоэстетичную картину в жилище. Обилие пауков говорит о недостаточном порядке в доме или квартире, отсутствии регулярной уборки труднодоступны зон.

Пыль, отходы жизнедеятельности пауков, засохшие мухи и тараканы среди паутины сложно назвать полезными для здоровья и украшением жилища. По этой причине ответ на вопрос: «Нужно ли избавляться от пауков в доме?» – конечно, будет утвердительным.

Методы борьбы – другое дело. Чаще всего можно встретить рекомендации не убивать паучков, а просто посадить их на палочку или совок, вынести на улицу. Совет хороший, но не всегда его легко воплотить в жизнь из-за панического страха, который многие люди испытывают перед паукообразными.

Первая реакция на паука над кроватью или в ванной – убить, раздавить, ударить тапком со всей силы. Совладать с эмоциями сложно, особенно, если паук достиг большого размера. Крошечные паукообразные не вызывают таких негативных эмоций, чаще остаются в живых, благополучно «переселяются» на палочке или венике за балкон.

Как избавиться: эффективные методы

Как избавиться от пауков в доме навсегда? Восьминогие членистоногие сами уйдут из жилища, если лишить их комфортной среды обитания. Хозяевам нужно задуматься, какие факторы привлекают арахнид, устранить поводы для визита в дом.

Как действовать:

 • заделать всё щели в дверях, окнах;
 • очистить чердак, жилые помещения от хлама. Арахниды селятся на участках, где много укромных мест, есть достаточно зон для обустройства убежища;
 • на душники повесить решётки с маленькими ячейками;
 • регулярно убирать квартиру или частный дом, не лениться собирать пыль и паутинку по углам, с потолка;
 • заглядывать в труднодоступные зоны, хорошо мыть углы и участки под раковиной, ванной, сбоку шкафа;
 • очищать крыльцо, зону над порогом, чаще убирать на балконе, особенно, если он не застеклён;
 • лишить восьминогих членистоногих любимой пищи: уничтожить тараканов, мошек, комаров, мух, обитающих дома;
 • старая мебель, тряпьё, ненужные приборы, ящики, корзины, сваленные грудой в подсобных помещениях – идеальная среда для обитания многоногих «пришельцев». Только чистота и простор снизят риск неприятного соседства с паукообразными.

Как выглядят укусы клопов на человеке и как их лечить? Прочтите полезную информацию.

Рецепты лучших народных средств от глистов и паразитов у человека описаны на этой странице.

Эффективные методы борьбы:

 • ловушки из липкой ленты для поимки мух и комаров. Приспособления разложить горизонтально на местах частого передвижения паучков;
 • пылесос плюс влажная тряпка – идеальное оружие против яиц и ловчих сетей;
 • грецкие орехи, плоды конского каштана разложить по местам обитания арахнид. Запах природных продуктов паучки не переносят, покидают помещение;
 • эфирные масла против арахнид. Приготовить раствор из 500 мл воды и 20 капель эфира мяты, эвкалипта или чайного дерева, обрызгать зоны скопления паучков из пульверизатора. Это метод менее вреден для восьминогих членистоногих, чем распыление токсичных аэрозолей.

Меры профилактики

Большинство хозяев не желают мириться с пауками в доме. Один многоногий «пришелец» – это, скорее всего, к приятному известию, но множество арахнид, снующих по квартире, внезапно возникающих перед глазами, раздражает и пугает.

Чистота квартиры, отсутствие хлама, регулярная уборка всех помещений и зон – основные правила, при соблюдении которых нашествия пауков точно не случится. Даже при аномально тёплых годах, когда паукообразных плодится слишком много, просторная квартира, в которой царит порядок, будет свободна от «украшений» в виде ловчих сетей.

Больше интересных подробностей о пауках в доме узнайте из следующего ролика:

Ложная черная вдова, или стеатода крупная

18.05.2019

Ложная черная вдова, или стеатода крупная (лат. Steatoda grossa) является самым большим представителем семейства Пауков-тенетников (Theridiidae). Этот паук относится к числу синантропных видов. Он обитает не только в дикой природе, но и часто селится в человеческих жилищах.

Опасности для человека животное не представляет, хотя укус вызывает болезненные ощущения.

Внешне стеатода крупная похожа на ядовитого паука черную вдову (Latrodectus mactans), но совершенно неагрессивная. Она кусается только в исключительных ситуациях в целях самообороны, предпочитая в большинстве случаев спасаться бегством.

В месте укуса появляется припухлость, иногда в течение нескольких дней наблюдается тошнота и легкое недомогание. Все неприятные симптомы быстро проходят после применения сыворотки против яда черной вдовы.

Вид впервые описал в 1838 году немецкий энтомолог и арахнолог Карл Людвиг Кох.

Распространение

Расположение первоначального ареала обитания не установлено. Предположительно он находился в зоне тропического климата, а в эпоху развития мореходства распространился по всему миру.

Наиболее часто паук встречается на территории северо-западных регионов Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. Он широко распространен в странах средиземноморского бассейна. В Центральной Европе стеатода крупная селится в отапливаемых помещениях.

Известно 2 подвида. Подвид Steatoda grossa strandi распространен на территории России.

Поведение

Ложная черная вдова плетет паутину в виде трехмерного клубка из липких шелковых паутинок. У нее очень плохое зрение, поэтому информацию об окружающей среде она получает на основании колебаний своей паутины.

Благодаря им она определяет наличие попавшейся в сети жертвы или приближение хищника. В первом случае стеатода крупная устремляется к своему охотничьему трофею, а во втором стремится спастись бегством. Активность чаще всего проявляется ночью.

Паук способен справиться с добычей, которая превосходит его размерами.

Свои сети длиной от 1 до 3-4 м он располагает в малодоступных для крупных животных местах, обычно в расщелинах, под камнями или близко к поверхности почвы. Рацион состоит в основном из летающих насекомых.

Размножение

Брачный период наступает в середине весны. У самцов имеется стридуляционный аппарат, при помощи которого они могут издавать звуки на частоте около 1000 Гц. Они получаются благодаря вибрации брюшка и трения зубчиков, расположенных в задней части карапакса головогруди.

Издаваемые самцами звуки напоминают тихий шорох. Они служат для отпугивания конкурентов и привлечения внимания самок. Если мелодия понравилась прекрасной даме, то она хлопает передними лапами по паутине, а затем в возбужденном состоянии устремляется на встречу со своим обольстителем.

Самец погибает вскоре после спаривания.

Оплодотворенная самка в течение года откладывает от 3 до 5 коконов, в которых содержится от 40 до 100 сферических полупрозрачных яиц. В помещениях с комнатной температурой инкубация длится около месяца.

Все это время мать бдительно охраняет кладку. Ее яда вполне достаточно, чтобы убить мышь, полевку или небольшую крысу. Вылупившиеся паучки остаются под материнской опекой несколько дней, а затем разбегаются в разные стороны.

Описание

Длина тела самцов 4-6 мм, а самок 7-10 мм. Окрас очень вариабельный в зависимости от окружающей среды. Он может варьироваться от беловато-желтого до коричневого и черного цвета. На брюшке заметен белый и светлый рисунок в форме полумесяце. Большинство популяций имеют темный пурпурно-коричневый окрас.

У самок в отличие от самцов брюшко темное, круглое и вздутое. Особи мужского пола окрашены светлее, у них более красноватые ноги.

Продолжительность жизни ложной черной вдовы зависит от половой принадлежности. Самки живут до 6 лет, а самцы 12-16 месяцев.

Паук стеатода (ложная вдова)

Вы наверное слышали про паука Каракурта (Черная вдова), а знаете ли вы что у этой ядовитой особи есть родственница паук стеатода крупная, которая чем то похожа на черную вдову, но не так ядовита как ее сестра. Стеатода крупная любит обитать в жилище человека, она менее агрессивна, но все же лучше избегать ее укуса, так как укус взрослой Стеатоды может причинить не мало хлопот, ее яд хоть и не смертелен, но опасен для здоровья человека. Так что будьте осторожны, так как последствия укуса паука стеатоды не предсказуемы.

Более подробно Вы можете посмотреть на видео:

Пчелка: Здравствуйте гости нашего канала

Мураш: Здравствуйте дорогие гости, в прошлый раз мы говорили о пауке Каракурте (Черной вдове) сегодня же мы с пчелкой решили пригласить к нам в гости ближающую родственницу черной вдовы, паука стеатоду крупную или по другому ее еще называют ложная вдова. Всего в семействе насчитывается 87 родов и около 2 250 видов.

Стеатода крупная: Здравствуйте Пчелка и Мураш, я рада приветствовать вас, а также здравствуйте уважаемые люди в чьих домах мы стеатоды любим жить.

Чем то мы похожи на черных или коричневых вдов, так как имеем коричневый или темно коричневый окрас, у некоторых стеатод по бокам имеется белый полукруг а на спине три или четыре белых треугольника или же пятно у самок иногда эти пятна могут быть красноватого цвета. Мы самки размером 10 – 12 мм, а самцы 5 – 6 мм. Теперь посмотрите вот детеныш черной вдовы, обратите внимание что ее треугольники и пятнышки белого цвета а сама коричневого цвета, вот уже зрелая черная вдова все что было до этого белым стало красным, а вот теперь ложная вдова стеатода крупная, надеюсь вы различаете нас, кроме того между нами есть еще одно отличие — это песочные часы на брюхе, у нас ложных вдов этих часов смерти нет.

Моих сородичей вы сможете найти в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, в Казахстане и в России, живем в лесу, но чаще всего предпочитаем жилье людей, там тепло, уютно, и зимой не так холодно и питаемся другими паучками и домашними тараканами которые также живут в вашем доме, а летом мухи появляются и другие крупные насекомые. К тому же нам паукам стеатодам да и многим другим паукообразным не так важна пища в виде насекомых без пищи мы можем прожить больше месяца, нам важна вода, без воды мы погибнем, уже через неделю если не будет воды я отправляюсь на ее поиски.

Мы стеатоды для ловли насекомых используем свои сети, которые порой достигают до 4 метров в длину, поэтому не попасть в нашу сеть практически невозможно. У нас ячеистые клейкие сети с липучими капельками. Убиваем и поедаем свою жертву также как и многие паукообразные, вонзая хелицеры в тело насекомого и впрыскивая туда свой яд, который разжижает внутренности жертвы, что позволяет нам паукообразным спокойно и не спеша выпить содержимое в течении 20 минут.

Брачный период приходится на лето, здесь я вам ничего нового не скажу если вы уже слушали мою сестру Черную вдову, то у нас в этом плане все похоже. После спаривания с самцом мы съедаем нашего жениха и через неделю откладываем яйца и плетем кокон, но в отличии от Каракурта наши коконы внешне напоминают скорее кусочек хлопка и сквозь них можно разглядеть наши яйца, а в дальнейшем и наших вылупившихся детенышей. После того как весной наши детеныши вылупляются из кокона, я и другие паучихи еще с месяц живем со своим потомством и специально для них стараемся ловить насекомых, что бы детеныши окрепли.

Пчелка: А опасны ли вы для человека?

Стеатода: Наши детеныши абсолютно не опасны, а тем более наши самцы, их хелицеры не настолько крепки чтобы прокусить толстую кожу человека, а вот более зрелые самки могут прокусить человеческую кожу, но хочу предупредить заранее, нас не стоит боятся как черных вдов, мы ни так агрессивны и чаще настроены дружелюбно, если нас просто спугнуть, то мы предпочтем убежать нежели нападать, если конечно рядом не будет нашего кокона с потомством, который мы возможно будем защищать, но хочу предупредить вас если вы видите что стеатода прижалась и закрылась ногами это сигнал что она может укусить, будьте осторожны, просто она напугана. Но даже если мы вас укусим, то знайте же что яд взрослой особи приравнивается к яду маленькой черной вдовы. Наш яд не смертелен, и для сильных людей с хорошим иммунитетом он даже будет не заметен, в худшем случае наш яд действует как нейротропное вещество, поэтому может вызвать частичный или полный паралич, к тому же появляются сильные боли в коленях, что не дает стоять человеку прямо, наш яд вызывает тошноту, холодный пот, задержка мочи, боль возле сердца, на месте укуса может образоваться синюшная опухоль, и если своевременно будет оказана медицинская помощь то через два дня наступает полное выздоровление, при этом все обходится без применения противоядия.

Но наш яд смертелен на птиц, лягушек и даже для маленьких котят, так как 3 миллиграмма нашего яда смертелен на 1 кг. туши животного.

Еще хочу добавить, дорогие люди если вы обнаружили нас у себя в доме, то будьте внимательны когда одеваете обувь голыми ногами мы можем быть в вашей обуви, и одевая обувь вы закрываете нам отход, поэтому мы вынуждены будем применить силу ради самозащиты. К вам в постель мы тоже не полезим, так как мы предпочитаем больше сидеть на своих сетях, к вам если и заберутся так это только молодые паучки в поисках лучшего места для охоты либо самцы, которые ищут самку для спаривания. Вот собственно и все, спасибо за внимание.

Мураш: спасибо паук стеатода, вы более любезны нежели чем ваша родственница черная вдова.

Пчелка: Спасибо за познавательный рассказ о себе ложная вдова, и спасибо вам уважаемые гости нашего канала.